Nieuws

Nieuws over het afvalproject in Thor in Senegal !

Nieuws over het afvalproject in Thor in Senegal !

LoWaZoNe steunt een afvalproject in het dorp Thor dat deel uitmaakt van de gemeente Diender. Het project voorziet in een ophaalsysteem met ezels en karren, de huishoudens worden gestimuleerd om te sorteren. Restafval komt terecht op een gereguleerde stortplaats, GFT wordt gecomposteerd en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van een sterfput op tien verschillende  erven.

Sensibilisering

Om het project te doen slagen is het van groot belang dat alle actoren en huishoudens het belang inzien van een goed afvalbeheer. Daarom startte het project in januari 2018 met sensibiliseringscampagnes in de verschillende wijken van Thor. De bijeenkomsten richtten zich in het bijzonder op de vrouwen in de wijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor het huishouden én veel belang hechten aan een gezonde leefomgeving. De vrouwen juichten het project toe maar wezen ook op hetbelang van verdere sensibilisering. Deze raad wordt opgevolgd : de komende maanden vinden er bijkomende informatiemomenten in de wijken plaats om iedereen aan boord te krijgen.

Afval sorteren 

In Senegal is afval sorteren allesbehalveeen evidentie. Nochtans is het sorteren van composteerbaar - en restafvalonontbeerlijk voor een goed afvalbeheer : het maakt de afvalberg kleiner ende compost kan worden verkocht en hergebruikt. Tijdens de informatieve sessiesover sorteren botsten de instructeurs af en toe op ongelovige blikken.

Misschien brengt het bezoek aan Joal-Fadiouthdat binnenkort zal plaatsvinden nieuwe inzichten. In Joal zijn een veertigtalpersonen aan de slag met kar en ezel om huishoudelijk afval op te halen en tesorteren. Het composteerbaar afval wordt meteen naar een composteerplaatsgebracht. De voordelen zijn veelvoudig : Joal-Fadiouth is proper, er ismeer werkgelegenheid en de compost wordt geapprecieerd door de landbouwerswiens gronden gevoed worden.

De school als motor

De school van Thor vormt een motor vanverandering in het dorp. Verschillende leerkrachten maken deel uit van hetmilieucomité dat al enkele jaren regelmatig opruimacties organiseert. Bovendienbevindt de school zich naast de gezondheidspost, waardoor een synergie isontstaan tussen onderwijs, gezondheid en milieu. Door het enthousiasme en deinzet van de leerkrachten worden de leerlingen van Thor bewust gemaakt van hetbelang van een goed afvalbeheer en worden zij op hun beurt ambassadeurs voorhet project !

 

 

Auteur:


Start project afvalbeheer in Thor, KeMoPoDi

Start project afvalbeheer in Thor, KeMoPoDi

LoWaZoNe start een project rond afvalbeheer in het dorpje Thor in de gemeente Diender in KeMoPoDi, Senegal

Afval is een groot probleem op veel plaatsen in Senegal.  Er bestaat geen gestructureerde afvalophaling of –verwerking en er is geen riolering. Afval wordt er gewoon weggegooid: op de straten, rond de huizen, langs de spoorweg en op storten aan de rand van het dorp.  Dit heeft een nefast effect op het milieu en op de gezondheid. Het afval trekt ongedierte aan en de plassen water op het afval vormen een geschikte habitat voor de malariamug. 
Het is niet toevallig dat het afvalproject wordt gestart in het dorpje Thor. De inwoners richtten er een milieucomité op en doen reeds geruime tijd inspanningen om de ergste vormen van zwerfvuil aan te pakken. Met de financiële ondersteuning van de LoWaZoNe is het mogelijk om dit probleem grondig aan te pakken. Het project wordt ter plaatse opgevolgd door een lokale NGO. Alle 5000 inwoners van Thor, verspreid over acht wijken, zullen bij het project worden betrokken. 

Een veelbelovend afvalproject 

Bij alle huishoudens worden twee afvalbakken geleverd: één voor composteerbaar materiaal en één voor restafval. Een ophaalsysteem met ezels en karren zorgt ervoor dat het vast afval op gereguleerde stortplaatsen terechtkomt.  GFT wordt gecomposteerd op een vaste plaats en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van tien sterfputten op enkele erven.

Het is belangrijk dat afvalbeheer op lange termijn blijft voortbestaan in Thor. Daarom wordt van de inwoners  een kleine financiële bijdrage gevraagd voor de afvalophaling en gaat er veel aandacht naar opleiding en opvolging.  Het milieucomité van Thor organiseert bijeenkomsten om de inwoners te wijzen op de gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan het huidige slechte beheer van afval en ze te informeren over sorteren en recycleren. Bijzondere aandacht gaat naar vorming voor de leerkrachten van de school van Thor zodat zij de kinderen van jongs af aan kunnen motiveren voor een propere omgeving. 
Als dit initiatief succesvol is, kan het dienen als voorbeeld voor de andere dorpen in KeMoPoDi! 

Auteur: Lieve Joos